1660152050268_Toni%20HCR%202018-me.jpg

Toni Hellgren

Muistan kun ala­kou­lui­käi­se­nä ihailin isoisäni tapaa juosta kesäisin mah­dot­to­man tuntuisen matkan kodistaan perheemme talolle tekemään pihatöitä. Useamman tunnin uu­ras­tuk­sen jälkeen hänellä oli myös tapana pyytää vesilasi tai kaksi ja juosta takaisin, vaikka autokin olisi ollut käy­tet­tä­vis­sä.

Se teki aikoinaan sanoin ku­vaa­mat­to­man ja läh­te­mät­tö­män vai­ku­tuk­sen esi­mer­kil­li­syy­den kautta.

Lii­kun­nal­li­set elä­män­ta­vat ja niiden myön­tei­set vai­ku­tuk­set hei­jas­te­le­vat aina ym­pä­ris­töön sekä vaikuttaa ennen kaikkea omaan hy­vin­voin­tiin. Yli­su­ku­pol­vi­nen tapa ylläpitää toi­min­ta­kykyä ja vain nauttia juoksusta vii­koit­tain on kul­jet­ta­nut minua läpi kes­kus­puis­to­jen sekä eri­lais­ten kisojen ma­ra­to­nil­ta ly­hyem­mil­le matkoille. Kes­tä­vyys­juok­su on mitä mainioin harrastus antaa huomiota koko keholle oheis­har­joit­tei­neen ja näitä mah­dol­li­suuk­sia haluan val­men­ta­ja­na tuoda esille.

Lähestyn aikuisten kun­toi­li­joi­den har­joit­te­lua koko­nai­suu­te­na, jossa har­joit­te­lun me­ne­tel­mät ja määrät ovat ta­sa­pai­nos­sa käy­tet­tä­vis­sä olevan ajan sekä muun kuor­mi­tuk­sen kanssa. On hyvä osata tunnustaa tosiasiat, jotka mää­rit­te­le­vät rea­li­tee­tit te­ke­mi­sel­le. Suun­ni­tel­mal­li­suus antaa suun­ta­vii­vat, joihin no­jau­tu­mal­la har­joit­te­luun on helpompi saada sään­nöl­li­syyt­tä, joka on avai­na­se­mas­sa ke­hit­ty­mi­sen tai kun­to­ta­son yl­lä­pi­tä­mi­sen kannalta. Tärkeintä on kuitenkin aina yk­sit­täi­nen harjoitus, joka to­teu­te­taan tur­val­li­ses­ta ja huo­lel­li­ses­ti omia tun­te­muk­sia kuun­nel­len.

Työ­ko­ke­muk­se­ni juoksu- ja voi­ma­val­men­nuk­sen äärellä on antanut laaja-alaista näkemystä toimia ke­hit­tä­väs­ti erilaiset taustat ja läh­tö­ti­lan­teet huo­mioi­den. Ylläpidän osaa­mis­ta­ni ak­tii­vi­ses­ti ja ute­li­aas­ti luottaen kuitenkin hyviksi ha­vait­tui­hin pe­rus­tei­siin har­joi­tus­ten to­teut­ta­mi­ses­sa.

Liikunta-alalla olen työs­ken­nel­lyt vuodesta 2008 ur­hei­lu­vä­li­ne­myyn­nin ja val­men­ta­mi­sen parissa kan­sain­vä­lis­ten yritysten kautta sekä yk­si­tyis­yrit­tä­jä­nä.

Juok­su­liik­keen val­men­ta­ja­na olen ollut vuodesta 2015 ja vas­tuul­la­ni on Juok­su­lii­ke Pasilan toiminta.

1660152279323_Ira%20Jungfrau%202016-me.jpg

Ira Hassinen

Työn­te­ko­ni kul­ma­ki­vet ovat yhdessä tekeminen, in­nos­tu­mi­nen ja kan­nus­ta­mi­nen, uuden kehittely ja ko­kei­le­mi­nen sekä oman ja koko­nai­suu­den toiminnan kriit­ti­nen arviointi. Pidän vah­vuu­te­na­ni myön­teis­tä ja energistä elä­mä­na­sen­net­ta, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja, pai­neen­sie­to­kykyä, sin­nik­kyyt­tä, ja on­gel­man­rat­kai­su­kykyä. Koko­nai­suuk­sien hah­mot­ta­mi­nen ja sa­nal­li­nen ilmaisu ovat myös vah­vuuk­sia­ni.


Val­men­ta­ja­na suhtaudun jokaiseen asiak­kaa­seen yksilönä, ja laitan itseni likoon aut­taak­se­ni ja tsem­pa­tak­se­ni asiak­kai­ta­ni pääsemään ta­voit­tei­siin­sa. Mutta ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si on joskus tehtävä kovasti töitä. Pyrin toimimaan myös esi­merk­ki­nä asiak­kail­le­ni. Mo­ni­puo­li­nen liikunta, ter­veel­li­nen ruo­ka­va­lio = ter­veel­li­set elä­män­ta­vat ovat lähellä sydäntäni. Pyrin is­kos­ta­maan niitä myös asiak­kait­te­ni aja­tuk­siin. Itseensä pa­nos­ta­mi­nen kannattaa aina.


Pidän itseäni ajan hermolla opiskelun ja kou­lu­tuk­sen myötä sekä seuraan myös vaihtuvia ruoka- ja lii­kun­tat­ren­de­jä. Tärkeää on myös osata heit­täy­tyä ja olla ava­ra­kat­sei­nen, sillä omasta nä­ke­myk­ses­tään on osattava myös joustaa.


Juok­su­liik­keen val­men­ta­ja­na olen ollut vuodesta 2016 pyö­rit­täen toimintaa Espoossa ja syksystä 2022 eteenpäin toimin Juok­su­lii­ke Pirkkolan val­men­ta­ja­na.


Omia saa­vu­tuk­sia­ni:

·  Ma­ra­to­ne­ja, lähemmäs kymmenen

·  Puo­li­ma­ra­to­ne­ja tois­ta­kym­men­tä, tarkkaa määrää en osaa sanoa

·  Kymppejä ja lyhyempiä matkoja myös useampia

·  Yksi ult­ra­pol­ku­ma­ra­ton (55km) Pallas-Ylläs, ja HC Double = HCM+HCR (63,3km)

·  Han Moo Do 1. dan 2005


Kou­lu­tus­taus­ta:

·  SUL Kes­tä­vyys­juok­su­val­men­ta­ja (3.taso) 2016

·  Fustra Personal Trainer 2014

·  PTCA Personal Trainer 2014

·  FAF Running Trainer 2014

·  Trainer4You Hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja 2011

·  Fi­lo­so­fian maisteri 2010

·  Yh­teis­kun­ta­tie­tei­den kan­di­daat­ti 2008

·  Kou­lu­tet­tu hieroja/ur­hei­lu­hie­ro­ja 2007

© Juoksuliike. Kaikki oikeudet pidätetään.