Toni Hellgren


 

Muistan kun ala­kou­lui­käi­se­nä ihailin isoisäni tapaa juosta kesäisin mah­dot­to­man tuntuisen matkan kodistaan perheemme talolle tekemään pihatöitä. Useamman tunnin uu­ras­tuk­sen jälkeen hänellä oli myös tapana pyytää vesilasi tai kaksi ja juosta takaisin, vaikka autokyytikin olisi ollut tarjolla.

Se teki aikoinaan sanoin ku­vaa­mat­to­man ja läh­te­mät­tö­män vai­ku­tuk­sen esi­mer­kil­li­syy­den kautta.

Lii­kun­nal­li­set elä­män­ta­vat ja niiden myön­tei­set vai­ku­tuk­set hei­jas­te­le­vat aina ym­pä­ris­töön sekä vaikuttaa ennen kaikkea omaan hy­vin­voin­tiin. Yli­su­ku­pol­vi­nen tapa ylläpitää toi­min­ta­kykyä ja vain nauttia juoksusta vii­koit­tain on kul­jet­ta­nut minua läpi kes­kus­puis­to­jen sekä eri­lais­ten kisojen ma­ra­to­nil­ta ly­hyem­mil­le matkoille. Kes­tä­vyys­juok­su on mitä mainioin harrastus antaa huomiota koko keholle oheis­har­joit­tei­neen ja näitä mah­dol­li­suuk­sia haluan val­men­ta­ja­na tuoda esille.

Lähestyn aikuisten kun­toi­li­joi­den har­joit­te­lua koko­nai­suu­te­na, jossa har­joit­te­lun me­ne­tel­mät ja määrät ovat ta­sa­pai­nos­sa käy­tet­tä­vis­sä olevan ajan sekä muun kuor­mi­tuk­sen kanssa. On hyvä osata tunnustaa tosiasiat, jotka mää­rit­te­le­vät rea­li­tee­tit te­ke­mi­sel­le. Suun­ni­tel­mal­li­suus antaa suun­ta­vii­vat, joihin no­jau­tu­mal­la har­joit­te­luun on helpompi saada sään­nöl­li­syyt­tä, joka on avai­na­se­mas­sa ke­hit­ty­mi­sen tai kun­to­ta­son yl­lä­pi­tä­mi­sen kannalta. Tärkeintä on kuitenkin aina yk­sit­täi­nen harjoitus, joka to­teu­te­taan tur­val­li­ses­ta ja huo­lel­li­ses­ti omia tun­te­muk­sia kuun­nel­len.

Työ­ko­ke­muk­se­ni juoksu- ja voi­ma­val­men­nuk­sen äärellä on antanut laaja-alaista näkemystä toimia ke­hit­tä­väs­ti erilaiset taustat ja läh­tö­ti­lan­teet huo­mioi­den. Ylläpidän osaa­mis­ta­ni ak­tii­vi­ses­ti ja ute­li­aas­ti luottaen kuitenkin hyviksi ha­vait­tui­hin pe­rus­tei­siin har­joi­tus­ten to­teut­ta­mi­ses­sa.

Liikunta-alalla olen työs­ken­nel­lyt vuodesta 2008 mm. ur­hei­lu­vä­li­ne­myyn­nin ja val­men­ta­mi­sen parissa kan­sain­vä­lisissä yrityksissä sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana.


Juok­su­liik­keen val­men­ta­ja­na olen ollut vuodesta 2015 ja vas­tuul­la­ni on Pasilan toiminta.


Treenit Pasilassa