Ira Hassinen

Treeni- ja val­men­nus­fi­lo­so­fiani mukaan ja kovaa työtäkin vaa­ti­vas­sa kes­tä­vyys­la­jis­sa on tärkeää muistaa tree­naa­mi­sen ja kilpailun ohella myös muu elämä. Kun pysyy terveenä, sen myötä säännöllinen ja pitkäjänteinen tekeminen palkitaan ennen pitkää. Ta­voit­teel­li­ses­ta har­joit­te­lus­ta ei tarvitse tinkiä, kunhan muistaa, että pa­lau­tu­mi­ses­ta ja levosta ei saa tinkiä ja har­joit­te­lun jaksotus on tärkeää myös ke­hit­ty­mi­sen kannalta. 

 Tree­naa­mi­sen tulee olla hauskaa ja mo­ti­voi­vaa, vaikka välillä har­joit­te­lu ei olekaan joka kerta yhtä kivaa. Sadesää ja loska eivät vält­tä­mät­tä hou­kut­te­le aina lenk­ki­po­lul­le ja juok­se­maan, mutta treenin jälkeen harvemmin on har­mis­tu­nut olo. 

 Val­men­ta­jan ja Personal Trainerin koulutus ja vuosien kokemus eri­lai­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta olevista val­men­net­ta­vis­ta, on luonut hyvän perustan yk­si­löl­li­sen ja suun­ni­tel­mal­li­sen har­joit­te­lun suun­nit­te­lul­le. Pyrin toimimaan myös esi­merk­ki­nä asiak­kail­le­ni. Mo­ni­puo­li­nen liikunta, ter­veel­li­nen ruo­ka­va­lio = ter­veel­li­set elä­män­ta­vat ovat lähellä sydäntäni. Pyrin is­kos­ta­maan niitä myös asiak­kait­te­ni aja­tuk­siin. Itseensä pa­nos­ta­mi­nen kannattaa aina. Pidän itseäni ajan hermolla opiskelun ja kou­lu­tuk­sen myötä sekä seuraan myös vaihtuvia ruoka- ja lii­kun­tat­ren­de­jä. Tärkeää on myös osata heit­täy­tyä ja olla ava­ra­kat­sei­nen, sillä omasta nä­ke­myk­ses­tään on osattava myös joustaa.


Työntekoni kul­ma­ki­vet ovat yhdessä tekeminen, in­nos­tu­mi­nen ja kan­nus­ta­mi­nen, uuden kehittely ja ko­kei­le­mi­nen sekä oman ja koko­nai­suu­den toiminnan kriit­ti­nen arviointi. Pidän vah­vuu­te­na­ni myön­teis­tä ja energistä elä­mä­na­sen­net­ta, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja, pai­neen­sie­to­kykyä, sin­nik­kyyt­tä, ja on­gel­man­rat­kai­su­kykyä. Koko­nai­suuk­sien hah­mot­ta­mi­nen ja sa­nal­li­nen ilmaisu ovat myös vah­vuuk­sia­ni.


Juok­su­liik­keen val­men­ta­ja­na olen ollut vuodesta 2016 ja toimin Pirkkolan ja Puolarmaarin val­men­ta­ja­na.


Omia saa­vu­tuk­sia­ni:
·  Ma­ra­to­ne­ja, lähemmäs kymmenen
·  Puo­li­ma­ra­to­ne­ja tois­ta­kym­men­tä, tarkkaa määrää en osaa sanoa
·  Kymppejä ja lyhyempiä matkoja myös useampia
·  Yksi ult­ra­pol­ku­ma­ra­ton (55km) Pallas-Ylläs, ja HC Double = HCM+HCR (63,3km)
·  Han Moo Do 1. dan 2005


Kou­lu­tus­taus­ta:
·  SUL Kes­tä­vyys­juok­su­val­men­ta­ja (3.taso) 2016
·  Fustra Personal Trainer 2014
·  PTCA Personal Trainer 2014
·  FAF Running Trainer 2014
·  Trainer4You Hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja 2011
·  Fi­lo­so­fian maisteri 2010
·  Yh­teis­kun­ta­tie­tei­den kan­di­daat­ti 2008
·  Kou­lu­tet­tu hieroja/ur­hei­lu­hie­ro­ja 2007


Tulossa:
· VAT valmentaja 2024
· Trainer4You ravintovalmentaja 2023

Treenit Pirkkolassa!


Treenit Puolarmaarissa!