Juok­su­lii­ke on kes­tä­vyys­juok­su­har­joit­te­luun kes­kit­ty­nyt yhteisö ja toi­min­tam­me koh­de­ryh­mä­nä on aikuiset aloit­te­li­jat, kun­toilijat ja ak­tii­vi­set har­ras­ta­jat. 


Yh­tei­söm­me kokeneet val­men­ta­jat jär­jes­tä­vät ympäri vuoden treenejä, joissa tehdään aina laa­duk­kaat läm­mit­te­lyt ja mo­ni­puo­li­sia juok­su­har­joi­tuk­sia unoh­ta­mat­ta asian­mu­kais­ta lop­pu­ver­ryt­te­lyä.


Har­joi­tuk­set ovat koko­nai­suu­des­saan suun­ni­tel­tu teh­tä­väk­si oman kun­to­ta­son mu­kai­ses­ti, joten toi­min­taam­me on helppoa tulla mukaan kun­to­ta­sos­ta riip­pu­mat­ta.


Tree­neis­tä on mah­dol­lis­ta saada kaivattua vetoapua sään­nöl­li­sen juok­su­har­joit­te­lun to­teut­ta­mi­seen muiden kes­tä­vyys­kun­toi­lus­ta kiin­nos­tu­nei­den kanssa hyvällä fii­lik­sel­lä.


 

Tutustu treeneihin!Olemme osa HCRD:n virallista yhteistyöjuoksukoulujen verkostoa ja toimintaamme osallistumalla pääset nauttimaan valmennuksesta, joka tukee harjoittelua kohti tapahtumaa.